Yhdistyksemme

 • on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen
 • toimii jäseninään olevien ikääntyneiden fysioterapiasta kiinnostuneiden fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden yhdyssiteenä
 • seuraa ja kehittää gerontologis-geriatrista fysioterapiaa ja välittää tutkimustietoa
   
 • edistää fysioterapeuttien asemaa ja fysioterapian tunnettavuutta alallaan
   
 • järjestää jäsenilleen opinto- ja koulutustilaisuuksia
   
 • tekee esityksiä ja antaa lausuntoja fysioterapeuttien ammattia ja koulutusta koskevissa kysymyksissä gerontologis-geriatriselta alalta
   
 • tekee yhteistyötä eri koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa
 • är medlem i Finlands Fysioterapeuter r.f. 
 • fungerar som en sammanbindande länk för fysioterapeuter och fysioterapistuderande som är intresserade av fysioterapi för äldre personer 
 • följer och utvecklar den gerontologisk-geriatriska fysioterapin och förmedlar nya forskningsrön inom området
 • främjar fysioterapeuternas ställning och kännedom om fysioterapi för äldre personer 
 • ordnar studie- och skolningstillfällen för sina medlemmar 
 • gör framställningar och ger utlåtanden angående frågor som rör fysioterapeutens yrke och skolning inom den gerontologisk-geriatriska fysioterapin 
 • samarbetar med olika inhemska och utländska organisationer och föreningar